NVP ze dne 28. září 1985

Hlavním úkolem PVOS bylo zajištění obrany vzdušného prostoru státu a nedotknutelnosti jeho vzdušných hranic...

Moderátor: Netopýr

Odpovědět
Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

NVP ze dne 28. září 1985

Příspěvek od Netopýr » 09.08. 2008 19:08

Dne 28. září 1985 byl vyslán k zásahu proti narušiteli, americkému vrtulníku AH-1S, letoun L-39ZA 2. letky 5.slp, pilotovaný npor. Piskatým. O průběhu zásahu je zatím známo celkem pět verzí. Verze první - podle pramenů přímo od 2. letky 5.slp npor. Piskatý po navedení do prostoru zprvu s narušitelem navázal vizuální kontakt, když letěl kurzem 130° jihozápadně od Železné Rudy. V tom okamžiku měl narušitele vpravo od sebe za hranicí.
incident_knizeci_plane.jpg
Pravděpodobně kdesi v prostoru kóty Luzný kontakt ztratil, ale krátce nato jej znovu spatřil vlevo od sebe v prostoru Knížecích Plání, takže nabyl dojmu, že došlo k narušení. Ve skutečnosti se ale sám dostal nad území NSR, aniž by to tušil - od kóty Luzný uhýbá hranice k severu a krátce nato u kóty Malá Mokrůvka k východu. V dobré víře tedy v levé zatáčce zahájil palbu na narušitele neřízenými raketami S-5, bohužel již na německém území, a bohudík bezúspěšně. Ing. Libor Režňák v článku "30. bitevní letecký pluk" (L+K 70, 1994, č. 24), klade tuto příhodu na 3. říjen 1985, a uvádí, že podle fotokulometu byl vrtulník sice zasažen, ale americká strana nikterak nereagovala, což potvrzuje též Miroslav Moráček v publikaci "30. sbolp".

Verze druhá, zveřejněná na internetových stranách http://www.vrtulnik.cz, má pravděpodobně původ mezi příslušníky bývalého 11. vrtulníkového pluku v Plzni, který v té době rovněž držel s vrtulníky Mi-24 hotovost v systému PVOS, a lze ji tedy považovat za dostatečně zasvěcenou. Uvádí sice chybně datum incidentu (3. 10. 1985, což je datum uveřejnění zprávy v tisku), ale přináší také další, zajímavější informace z nichž vybíráme: "Z Líní (vzdálených asi 85 km od místa narušení) vzlétl Slávek Piskatý s L-39ZA. Asi po deseti minutách se dostal do prostoru Knížecích Plání, kde našel Cobru. Zahlásil naváděcímu stanovišti zjištění cíle. Korespondence mezi letovodem a pilotem nebyla příliš kvalitní pro odlehlost a malou výšku letu. Ani přesná orientace v zalesněné krajině nebyla při dané rychlosti dost dobře možná. Tak se stalo, že náš pilot si nalétl Cobru tak těsně, že se dostal do postavení ke střelbě až v minimální možné vzdálenosti. Zahlásil, že má Cobru v zaměřovači. Následovala korespondence, kterou pilot považoval za pokyn ke střelbě. Vypálil osm neřízených raket a okamžitě točil od cíle. Z tohoto důvodu neviděl účinek střelby. Po oznámení střelby vypukla panika, neboť letovod ve skutečnosti povel ke střelbě nedal... Střelba snímaná fotokulometem ukázala, že byla vedena bezchybně. Ve směru letu Cobry a ve správné výšce byly identifikovány neřízené rakety S-5." Za povšimnutí stojí také závěrečná informace: "V prostoru Knížecích Plání (Prameny) pracoval za dráty lesní dělník Petr Přibík, který zaznamenal palbu a viděl stoupat k nebi černý dým v údolí už v Bavorsku. Ohlásil to, ale státní orgány ho zavřely na dva dny do vězení, asi aby neovlivňoval vyšetřování."

Verze třetí, pocházející ze zdroje velitelství tehdejší 3. divize PVOS v Žatci v jejíž kompetenci se tento úsek nacházel, vylučuje vniknutí L-39ZA do NSR, naopak americký vrtulník podle ní čs. hranici narušil. Vrtulník nebyl sice souvisle veden radiolokátorem, ale čs. letoun byl sledován natolik, že lze narušení hranice z jeho strany vyloučit, což potvrdila i hlášení pozemních hlásek PVOS. Pokyn ke střelbě byl vydán přímo Ústředním VS PVOS, který pilotovi tlumočila podřízená velitelská stanoviště. Po incidentu a vznesení amerického protestu pak obě strany propátraly terén po obou stranách hranice, aby se prokázalo kde dopadly zbytky raket, ale v hustě zarostlém horském terénu bezvýsledně. Žádné zúčastněné straně se tak zřejmě nepodařilo vyvrátit verzi strany druhé a potvrdit nespornými důkazy verzi svou.

Všechny zatím citované verze se shodují v jednom zásadním bodu - palba na americký vrtulník byla skutečně vedena to v průběhu levé zatáčky, ale v druhé zásadní věci, totiž otázce narušení hranice, se diametrálně rozcházejí. M. Moráček ("30. sbolp" na str. 85) o incidentu uvádí toto: "Přesto došlo 3. října k situaci, kdy letoun z roje dislokovaného na letišti České Budějovice vypálil na americký vrtulník AH-1S Cobra salvu neřízených raket. Stalo se tak v prostoru Kvildy (tento prostor lze přibližně identifikovat s prostorem Knížecích Plání - pozn. aut.). Případ nebyl nikdy z naší strany objektivně vyhodnocen a druhá strana tento incident nikdy nekomentovala." Pomiňme nepřesnosti v datu a příslušnosti zasahujícího letounu - publikace p. Moráčka vznikala ve druhé polovině 90.1et na bázi převážně pamětnických zdrojů, takže je to zcela pochopitelné, ale není pravdivý ani údaj o reakci Američanů. Zpráva ČTK, zveřejněná dne 3. října 1985 např. v Rudém Právu a Jihočeské Pravdě, kterou lze jistě považovat za čtvrtou čs. verzi, tentokrát zcela oficiální, uvádí ve stručnosti toto: "Dne 28. září 1985 prováděl americký vrtulník AH-1S provokační let těsně u hranic v délce 100 km. Čs. hotovostní letoun L-39 v oblasti, kde hrozilo nebezpečí narušení, vypustil varovné signály, načež posádka vrtulníku změnila směr do vnitrozemí NSR." Za povšimnutí ovšem stojí další pasáž, zmiňující se o kategorickém odmítnutí amerického protestu československým ministerstvem zahraničí dne 1. října 1985, podle něhož čs. letoun L-39 vnikl do NSR a zaútočil na vrtulník, aniž by bylo zmíněno poškození vrtulníku palbou. Američané tedy reagovali, ovšem naše orgány protest odmítly s poukazem na nutnost zamezení provokačním letům, které vytvářejí v příhraničním území mimořádně nebezpečnou situaci.

Ze zprávy ČTK jednoznačně vyplývá, že naše MZV nepotvrdilo narušení hranice americkým vrtulníkem, což se muselo dít na základě informací od MNO, předložených přímo velitelstvím 3. divize PVOS, a tudíž ani proti narušení neprotestovalo, což by se v případě opačném nepochybně stalo. Proč byl ale vydán rozkaz k palbě? Příslušný orgán PVOS se tedy buďto musel nezvratně domnívat, že k narušení došlo, a až po vznesení protestu Američany snad mohly vzniknout pochybnosti, čímž by byla vysvětlena argumentace s "vypuštěním varovných signálů", za něž ČTK (asi na základě informace od MNO) vydávala skutečně použité ostré neřízené rakety S-5 ráže 57 mm, pravděpodobně v běžně používané variantě S-5M s trhavou náplní 0,8 kg, anebo je pravdivá verze internetová, tedy k palbě došlo v důsledku nedorozumění pilota a letovoda. V každém případě se tato oficiální verze opět rozchází s předchozími - americký vrtulník podle ní čs. vzdušný prostor nenarušil, ale palba raketami není přiznána.

Za verzi pátou a poslední lze považovat zmíněný americký protest, jehož plné znění nebylo u nás zveřejněno - podle něj čs. letoun vnikl na území NSR a zaútočil na vrtulník, což je zcela v souladu s verzí první. Definitivní závěr nepřineslo ani jednání na mezinárodní úrovni, což dokládají dokumenty z IX. zasedání hraničních zmocněnců ČSSR a NSR, které se konalo v Praze ve dnech 5. a 6. listopadu 1985. Jediným závažnějším problémem programu jednání byl právě zmíněný incident. Čs. zmocněnec na jednání v podstatě prezentoval oficiální verzi, zveřejněnou v čs. tisku, s jediným, avšak výrazným rozdílem, týkajícím se oněch "varovných signálů": "Čs. letec vystřelil varovné výstřely nad čs. územím a ve směru do ČSSR, když hrozilo bezprostřední nebezpečí narušení státní hranice." Byla tedy přiznána střelba, a zároveň bylo potvrzeno, že k narušení státní hranice americkým vrtulníkem nedošlo. Zároveň ale bylo vyloučeno narušení hranice čs. letounem: "Čs. strana nemůže souhlasit s tvrzením, že došlo k narušení vzdušného prostoru NSR, neboť obě letadla byla po celou dobu letu pod kontrolou čs. technických prostředků. Současně čs. zmocněnec ukázal zákres letu na mapě, pořízený čs. Ministerstvem národní obrany, který potvrzuje uvedený průběh události." Zápis dále pokračuje: "Hraniční zmocněnec NSR konstatoval, že předložená stanoviska MNO ČSSR a NSR nesouhlasí. Uvedl, že orgány NSR pečlivě věc prověřovaly a narušení zjistily. Proto považuje za nové stanovisko čs. strany, že se nejednalo o narušení vzdušného prostoru. K tomu dodal, že z míst blízkých některým vojenským přidělencům akreditovaných v ČSSR, byla totiž získána informace, že čs. strana toto narušení připouští. Příslušné orgány NSR věnovaly podrobnému prošetření více času než Američané. V době události bylo výborné počasí a rovněž svědci věc popisovali věrohodně. Je ochoten předat svědecké výpovědi k dispozici. Případ z 28. září 1985 se dle jeho názoru nepodaří vyřešit, i když jde o závažný případ, protože došlo ke střelbě. Uvedl, že věc je vážná, a to i v případě, že by vyšel z čs. výkladu."

Jednání v dané věci bylo poté uzavřeno i přesto, že rozdílná stanoviska obou stran trvala nadále. Oba hraniční zmocněnci se shodli pouze na vysoké nebezpečnosti leteckých narušení vzdušného prostoru, přičemž čs. zmocněnec ještě upozornil na to, že čs. letectvo vykonává leteckou činnost v blízkosti státní hranice jen v případech, kdy ji tam vykonává druhá strana. Jak a hlavně kde tedy ve skutečnosti incident proběhl, zůstává otázkou, a odpověď na ni si asi bude muset dát čtenář sám na základě předložených výkladů a vlastního úsudku. Osobně se domnívám, že ke střelbě došlo skutečně v důsledku nedorozumění, neboť ani tehdy nebyla nikde stanovena povinnost použití, byť jen výstražné palby proti letounu, který ještě nenarušil vzdušný prostor, jak bylo čs. zmocněncem prezentováno, ovšem zda se incident odehrál u nás nebo v Bavorsku, to si netroufám kategoricky rozhodnout. Vezmeme-li v potaz svědectví zmíněného p. Přibíka, a dvakrát potvrzenou střelbu v levé zatáčce z výchozího kurzu 130°, pak by musela být střelba skutečně vedena ve směru na čs. území, jak tvrdil čs. zmocněnec, ale již z Bavorska, přičemž rakety dopadly rovněž v Bavorsku. Zde by napomohla další svědectví přímých pamětníků od bývalého 5.slp, zejména p. Piskatého a letovoda, který jej naváděl...

Zdroj: článek "S letadly proti Cobrám" od Ing. Miroslava Irry publikovaného v (L+K 19/2000)

UPOZORNĚNÍ: Celý článek si můžete přečíst na našem portálu, zde: http://cspvo.presscont.eu/modules.php?n ... icle&sid=5
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Fridrich
Začínající uživatel
Příspěvky: 4
Registrován: 01.09. 2014 16:22

Re: NVP ze dne 28. září 1985

Příspěvek od Fridrich » 10.09. 2014 16:18

Dobrý den. Děkuji za článek. prosím nějaký fotografický materiál k němu není?

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Re: NVP ze dne 28. září 1985

Příspěvek od Netopýr » 10.09. 2014 16:37

Fridrich píše:Dobrý den. Děkuji za článek. prosím nějaký fotografický materiál k němu není?
Tak jedině ve Vojenském správním archivu... :lol:

Odpovědět

Zpět na „Narušení vzdušného prostoru“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host