Stránka 1 z 1

Protivzdušná obrana Brna v padesátých letech 20.století

Napsal: 28.05. 2011 23:50
od penzista
Na internetových stránkách je mnoho informací o protivzdušné obraně, ale příspěvky a vzpomínky aktérů se zabývají obdobím pozdějším, kdy ochranu Brna a brněnské aglomerace zajišťovaly protiletadlové raketové útvary 76. plrb.

Jako bývalý „rakeťák“ jsem se v 70.letech začal zajímat i o historii a za léta služby v terénu, styku s mnoha různými lidmi a sbírání informací jsem si utvořil určitý obraz, o který se chci podělit s ostatními. Samozřejmě si nedělám patent na rozum a očekávám, že bude doplněn a upřesněn. :P
Pozorováním v terénu jsem zjistil, že okolo Brna se nachází některé objekty, charakteristické svými stavbami, terénními úpravami a umístěním, že tyto byly v minulosti užívány jako palebné postavení protiletadlového dělostřelectva. Při pohledu na mapu zcela vystupuje jejich určení. Později jejich historie byla různá a jsou to samostatné příběhy. ;)
Zdroj http://www.vojenstvi.cz suše uvádí: V r. 1957 předán k obraně Brna 187. pldo a zároveň byl reorganizován na pluk, dále k 1.6.1957 byla zřízena 76.pldb Brno sestávající z 184.pldp a 187.pldp. Následně 187.pldp Brno ke dni 1.6.1961 zrušen a 184.pldp zrušen ke dni 1.9.1962. Z těchto údajů je zřejmé, že protiletadlové dělostřelectvo - jako složka PVOS k obraně Brna - měla velmi krátký život. :( Začátkem 60.let totiž došlo k intenzívní výstavbě PVOS na bázi raketových oddílů, které převzaly úkoly a svými možnostmi dostatečně poskytly ochranu teritoria.
PVO Brna 2.JPG
Nicméně jsem ustanovil, že obranu Brna tvořily posty( pravděpodobně se jednalo o baterie) rozmístěné v katastrech obcí:
Vranov u Brna
Bílovice nad Svitavou
Hostěnice
Holubice
Sokolnice
Rajhradice
Ořechov
Střelice
Rozdrojovice

VS se zřejmě nacházelo v bunkru v lese u obce Vranov u Brna. Týlové a zabezpečovací jednotky byly umístěny v kasárenském objektu Řečkovice zv. Na špici.

Z letecké fotografie na stránkách Kontaminace, cenia.cz z r. 1953 je patrné, že se budují kasárna Brno-Řečkovice, od svědka, který se podílel na výstavbě Řečkovic mám informaci, že v té době se souběžně nedaleko obce Vranov u Brna budoval vojenský objekt (palpost a muničák?) nyní čp. 186. Na těchto snímcích je patrné, že by se mohlo jednat o objekt využívací pl. dělostřelectvo podle stop z rozmístění kanonů, případná pldb. by ochraňovala nejen Brno, ale důležité průmyslové podniky TOS v Kuřimi, Adast Adamov, ČKD Blansko.
Dále byl budován v rozmezí let 1954-1955 podzemní objekt u silnice v lese mezi obcemi Vranov u Brna a Útěchov na souřadnicích mapy Kontaminace X=1149396,Y=595365.
http://kontaminace.cenia.cz/
Jednalo se o podzemní stavbu v obloukovém tvaru délky cca 15-20 m s vybíhajícími místnostmi. :?: Tento objekt byl oplocen budil zdání vojenského objektu do r. 1990. Z jeho historie se mi podařilo zjistit, že počátkem šedesátých let byl bunkr zrušen a v průběhu šedesátých let se do těchto prostor ukládaly nebezpečné odpady z kyanidových lázní, různé soli apod. z průmyslových podniků v okolí. :shock: Tento sklad byl vyklizen a dekontaminován v roce 1991, vchod byl zasypán a stavba na povrchu byla zlikvidována a oplocení strženo. Osoba neznalá vůbec nepozná, že zde někdy byl vojenský podzemní objekt. Přítomnost vojáků však i po více než padesáti letech prozradí vyryté značky a vzkazy na kmenech buků od vojáků s počtem dnů do civilu apod. s letopočty 1954-56! :lol: , které rostly s kmeny stromů. Před dvaceti roky byly čitelné, dnes už je to horší.
Obraz004(1).jpg
Obraz005(1).jpg
Obraz006(1).jpg
Nedaleko obce Vranov u Brna při silnici z obce na obec Šebrov byl objekt nyní čp. 186. Po II.SV zde byl zbudován objekt pro drobnou průmyslovou výrobu. V padesátých letech byl zabrán armádou a byl přestavěn pro potřebu armády. Byl zde umístěn protiletadlový dělostřelecký pluk, který na poli přes silnici rozvinoval svoji techniku. Zde byly stanoviště PLK ráže 85 mm, střelecký radiolokátor a další technika. Mělo se jednat o trofejní techniku, původně v námořní verzi k obraně lodí. Dále v lese směrem na Šebrov byl vybudován muniční sklad. PL dělostřelci v tomto objektu působili do začátku 60.let, kdy byl pluk zrušen a zůstala malá posádka, která střežila muničák, který byl později rovněž zrušen a demolován. Z něj zůstala pouze strážnice. Objekt kasáren později využívalo JZD, ještě poté do převratu zde fungoval centrální sklad učebnic a odborné literatury. :twisted:
Tyto informace byly sděleny býv. starostou obce p. Antonínem Holešovským, který bydlí v bezprostředním sousedství kasáren.
skenovat0008.jpg
Palpost Bílovice nad Svitavou jsem poprvé registroval snad v r. 1964 či 1965. Matně si vzpomínám, že ze silnice byly ještě v okopech vidět snad zaplachtované kanóny, ale to nemohu dnes už tvrdit. Post se nacházel cca 500 m nad obcí při silnici od Obřan do Bílovic n.S., byl tvořen zděnou budovou, oplocenou plochou cca 3 ha a zemní valy. Vybudován byl v letech 1956. V průběhu let se tam objevovala zaparkovaná automobilní technika. Koncem 80. let byl objekt využíván jako sklad, malá osádka VZS si přilepšovala, že prodávala civilům v obci uskladněné role drátěného pletiva. V r. 1992 byl objekt předán obci a zprivatizován. Nejprve sloužil jako skládka stavebního odpadu, později byl srovnán a v současné době tam probíhá již zástavba, jak se obec rozrůstá. 8-)
skenovat0003.jpg
Palpost Hostěnice se nacházel nedaleko křižovatky na začátku obce při směru od Pozořic a Mokré. Byl tvořen zděnou budovou a oploceným pozemkem cca 3 ha kde byly zbytky po zemních okopech. Zjistil jsem, že tento byl ještě v 80. letech využíván k výcviku záložáků na cvičeních u 76.plrb. Po převratu byl objekt zdemolován a je zde jenom pláň. :mrgreen:

Palpost Holubice se nacházel nad obcí Holubice, byl viditelný ze silnice č. 47, zda byl nějak dále vojensky využíván jsem nezjistil, ale zřejmě ještě v 80. letech byl tento předán do civilu, sídlila tam nějaká zřejmě stavební firma, částečně jej zastavěla, na fotomapě je ještě objekt patrný. :?
skenovat0006.jpg
Další palpost se pravděpodobně nacházel na návrší Prateckého kopce nad Sokolnicemi a Újezdem u Brna. Nedaleko památníku Mohyla míru. Dle mých kusých informací byl tento začátkem 60.let využit v rámci budování PVOS a obrany Brna a bylo zde zbudováno stanoviště radiolokační techniky a objekt 61. rtpr. Sokolnice. Je to vpodstatě jediný objekt, který po celou dobu do současnosti slouží pro potřeby armády, i když byl různě rozšiřován, přestavován a rušen (SVS). :geek:

Palpost Rajhradice byl umístěn u silnice za obcí Rajhradice směrem na Otmarov. Jednalo se malou zděnou klasickou budovu a drobné stavby a pozemek cca 3 ha obdélníkového tvaru s okopy. Tento objekt byl užíván pld a začátkem 60. let v souvislosti s budováním VS II. Divize PVOS Rebešovice zde byla umístěna spojová technika s anténními systémy, začátkem 70.let v jednom z okopů byl umístěn RL P-12, později zde byla zastřešená plocha pro různou automobilní techniku. Po zrušení v pol. 90.let byl devastován a opuštěn, před několika lety byl předán k zástavbě průmyslovou zónou. :roll:
skenovat0007.jpg
Palpost Ořechov byl zbudován na návrší nedaleko Ořechova u Brna. Dle zápisu v obecní kronice se na podzim 1955 objevili vojáci a vytyčili budoucí palpost a zjara 1956 se začaly budovat okopy a dřevěná budova. Zde se mi podařilo zjistit, že velitem v těch letech byl jistý mjr. Dospiva, měl snad před tím sloužit v Rajhradicích. Po zrušení hlavňového dělostřelectva byl objekt využíván jako záložní VS 76.plrb Brno. Nad objektem byly stožáry a antény VKV. Začátkem 70. let byl objekt armádou opuštěn a byla zde vybudována obalovna živičných směsí n.p. Silnice Brno. Jelikož toto místo na mírném návrší, ze kterého je přehled nad celým Dyjsko-svrateckým úvalem, bylo vhodné pro umístění rozšiřované protiletecké obrany Brna, v roce 1978 armáda objekt zabrala zpět a byl zde vybudován 7. plro s komplexem Něva užívaný AČR až do r. 2000. Před stěhováním do Slaného jsem měl možnost soukromé exkurze a i imitace bojové činnosti. Zachovalý objekt byl poté přeměněn vojenskými nadšenci na Armypark . :lol: :mrgreen:


Palpost Střelice se nacházel v polích mezi obcemi Střelice u Brna a Troubskem. Zdejší pozemek byl o něco větší, byly zde dvě přízemní zděné budovy a zděné garáže pro automobilní techniku , spadající pod Brno-Řečkovice. Předpokládám, že byly vybudovány po zrušení hlavňového dělostřelectva. Dle mých chabých vzpomínek ze 70. let v tomto objektu snad probíhal výcvik kuchařů pro útvary PVO. Zároveň na části pozemku nad staršími objekty byla vybudována nová budova, kde sídlil vojenský útvar, který zajišťoval až do 90. let strážní službu při ochraně nedalekého úložiště a skladu státních rezerv pohonných hmot. Kolem roku 2000 získala objekt firma JASO Střelice ( http://www.Jaso.cz ) která zde provozuje svoji velkoobchodní činnost ( distribuce piva, alkoholických nápojů a potravin). :)

Poslední palpost kruhové obrany Brna byl umístěn nedaleko obce Rozdrojovice vlevo od silnice směrem k Brněnské přehradě. Tento pozemek o ploše cca 4 ha měl strategické umístění nedaleko přehrady v rekreační zóně a myslím si, že byl jako první po převratu zcivilněn a byl zde vybudován rekreační komplex a hotel v novém stylu ATLANTIS  http://www.hotel-atlantis.cz . Že zde byly někdy nějaké okopy pro kanony apod. dnes zřejmě už nikdo neví. Ale bylo to asi dobré rýžoviště. :mrgreen: :evil:

Kasárna Na špici v Řečkovicích byla armádou opuštěna a předána městu.

Pro některé palposty byly v posádkových obcích kolem r. 1957 vybudovány tzv. Finské domky, pro sloužící VZP. Zpravidla se jednalo o dva či tři dvojdomky smontované z dřevěných panelů.Tyto domky jsou ještě k rozeznání v zástavbě v Ořechově, v Rajhradicích na okraji obce, na okraji Rozdrojovic.

Výzbrojí baterií byly 85mm PLK zaměřované pomocí střeleckého RL. Možnosti těchto kanonů byly cca 10 km výškového a 14 km dálkového dostřelu, takže všechny baterie tvořily okolo Brna neprostupný kruh, přičemž např. baterie Vranov, Bílovice n.S. a Rozdrojovice mohly chránit i průmyslovou Kuřim, Adamovské strojírny a ČKD Blansko. V případě napadení Brna se uvažoval zřejmě náletový směr z jihu, což určuje i zhuštění baterií na jižním okraji Brna. Přesto však po zkušenostech z II.SV je zřejmé, že aglomerace musí být chráněna v 360°. Jednotlivé baterie a jejich prostory účinné působnosti vytvářely okolo Brna dokonalý prstenec, přičemž se chránily i navzájem.

V r. 1944 bylo Brno bombardováno dvěma silnými nálety 15.LA USAAF a to v srpnu 1944, kdy nálet byl uskutečněn ze severovýchodu. Tehdy se část svazu z Itálie odklonila nad východní Moravou a přes Přerov a Prostějov napadla zejména brněnské podniky Zbrojovka a v Líšni, letiště Slatina, část svazu bombardovala i Kuřim. Při druhém prosincovém náletu Brno bylo napadeno svazy od východu a jihovýchodu z trasy rovněž z Itálie do Slezska. :shock:
http://is.muni.cz/th/40313/ff_m/Diplomo ... orie_I.txt

Ještě zajímavost z r. 1962. I když v té době by měly být už útvary pld zrušeny, v říjnu v době Karibské krize byl při silnici č. 52 z Brna do Mikulova u obce Rajhrad na poli byl rozvinut dělostřelecký kompex. Zda šlo o posílení či zhuštění obrany, to už nemohu dnes zjistit. Vojáci byli ubytovaní ve stanech a my jako mladí kluci jsme za nimi chodili a vozili jsme se na kanonech, jak se otáčely při zaměřování na letadla podle kruhové antény RL. :lol:

Život a osud kruhové obrany protiletadlového dělostřelectva byl krátký a neúprosný. Vlastně ani nebyl zřejmě úplně dobudován a byla zahájena výstavba od r. 1960 kvalitativně vyšší obrany za pomoci čtyř protiletadlových raketových komplexů S-75. :(

Podrobnější údaje, výzbroj jednotlivých baterií, podřízenost k jednotlivým plukům, spojení a velení a další čísla a údaje jako amatér po tolika letech nemám už možnost vypátrat. Většina z těch co tehdy na těchto palpostech a útvarech sloužili jsou již 80. letí dědkové či se vznášejí nad prostorem účinnosti. Když jsem se obrátil o pomoc na mladší vysloužilce, zda by mi pomohli kontaktovat jejich starší známé a veterány, tak mi bylo sděleno, že se již nechtějí o tom bavit. Nevím, zda tito veteráni tak pevně ctí služební tajemství nebo je to spíše už skleroza? Kdo ví něco nového, ať odpoví a doplní! :ugeek:

Zdroje: MAPY.CZ, viz. odkazy, osobní zážitky a pátrání

Re: Protivzdušná obrana Brna v padesátých letech 20.století

Napsal: 29.05. 2011 08:30
od Netopýr
Velmi dobrá "arbeit"! :lol:
P.S. Není nadto, když je někdo v důchodu a má na to čas.... :mrgreen:

Re: Protivzdušná obrana Brna v padesátých letech 20.století

Napsal: 29.05. 2011 20:06
od Pavel
Kam se hrabou analytici před prací "penzisty" a doplnění k Hostěnicím.

http://forum.fortifikace.net/viewtopic.php?t=889